top of page

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen
№5 Skincare & Beauty en een klant waarop №5 Skincare & Beauty deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 

2. Inspanningen schoonheidssalon
№5 Skincare & Beauty zal de behandelingen naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De schoonheidssalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 

3. Afspraken
De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan
№5 Skincare & Beauty melden. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag №5 Skincare & Beauty 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de klant berekenen. Wordt de afspraak binnen 24 uur voor de geplande afspraak geannuleerd of verzet of bent u de afspraak vergeten? Dan wordt er 100% van de behandeling in rekening gebracht. tevens 100% bij een NO SHOW. Bij het maken van een afspraak gaat u automatisch akkoord met onze voorwaarden. Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag №5 Skincare & Beauty de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan №5 Skincare & Beauty de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. 

4. Betaling
№5Skincare & Beauty vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant en/of pin te voldoen.
 

5. Persoonsgegevens & privacy
De klant voorziet
№5Skincare & Beauty vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. №5 Skincare & Beauty neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. №5Skincare & Beauty behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 

6. Geheimhouding
De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

7. Aansprakelijkheid
№5Skincare & Beauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. №5 Skincare & Beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon.
 

8. Garantie
№5Skincare & Beauty geeft de klant één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:- De klant andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt
– De klant de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
– De klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
– De klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

9. Beschadiging & diefstal
№5Skincare & Beauty heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. №5 Skincare & Beauty meldt diefstal altijd bij de politie.
 

10. Klachten
Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van
№5 Skincare & Beauty en de behandelende schoonheidsspecialiste.

№5 Skincare & Beauty moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de schoonheidssalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien №5 Skincare & Beauty en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
 

11. Behoorlijk gedrag
De klant behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft
№5Skincare & Beauty het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.
 

12. Recht
Op elke overeenkomst tussen
№5 Skincare & Beauty en de klant is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

 

Webshop voorwaarden

1. Prijzen en informatie

Voor artikelen geldt altijd de prijs en de actie die op het moment van bestelling voor het artikel werd vermeld. Overigens is een ondernemer volgens de Nederlandse wet vrij om zijn producten af te prijzen. U bepaalt, als consument, zelf wanneer u tot aankoop overgaat. U hebt geen recht op teruggaaf van het prijsverschil, als korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn. 

1.1  Alles op de website en in andere van №5 Skincare & Beauty afkomstige materialen vermelde prijzen, zijn inclusief btw en, tenzij op de website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

1.2 Laat uw bestelling gratis thuis of op uw werk bezorgen. Bij bestellingen onder de €75,00 rekenen wij verzendkosten van €6,95.* Bij het plaatsen van de bestelling krijgt u de keuze om de bestelling te laten bezorgen of af te halen. Bij het afhalen kunt u kiezen welke dag het makkelijkst voor u is. Voor bestellingen naar België, Duitsland en Frankrijk worden extra verzendkosten berekend.

*geldig voor bestellingen binnen Nederland

1.3 De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. №5 Skincare & Beauty kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere, van №5 Skincare & Beauty afkomstige materialen, zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

 

1.4 №5 Skincare & Beauty -online kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 

1.5. Bestellingen, gedaan in de webshop, hebben een levering tussen 2/5 werkdagen. Bestellingen, gedaan in de webshop, kunnen, onder welke omstandigheden ook, niet worden geretourneerd in verband met hygiëne.

 

2. Uitvoering Overeenkomst
2.1 Zodra de bestelling door
№5 Skincare & Beauty in goede orde is ontvangen, stuurt №5 Skincare & Beauty de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde, zo spoedig mogelijk toe.

2.2
№5 Skincare & Beauty is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
 

2.3 Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

 

2.4 Indien №5 Skincare & Beauty de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij haar klant daarvan in kennis. De klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos ontbinden.

 

2.5 №5Skincare & Beauty raadt de klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 8 dagen te vermelden. Indien het product bij aankomst enige vorm van breuk, veroorzaakt door verzending, vertoont, dient er direct een foto te worden gemaakt, met de originele verpakking en de verzenddoos. Dit wordt per email verzonden naar de salon. Deze neemt contact op met de klant.

 

2.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op de klant. Als de klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

 

6.7 №5 Skincare & Beauty is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

 

Klachtenprocedure
3.1 Indien de klant een klacht heeft over een product van
№5Skincare & Beauty , dan kan hij bij №5 Skincare & Beauty telefonisch of per e-mail een klacht indienen.

 

3.2 №5 Skincare & Beauty geeft de klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal №5 Skincare & Beauty binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

 

Algemene voorwaarden 5 Skincare & Beauty

bottom of page